۰

گفت: … بنابراین  از نظر ویتگنشتاین تبعاً – با ت ِ دو نقطه – طرح یه مسئله‌ی فلسفی فقط در غیاب زبان ممکنه. روشنه؟

گفتم: نع! من هنوز تو کف  ِ اون تبعاً با ت ِ دو نقطه‌تم.

۰ زنده باد

وقتی نوشتن پیش نمی‌رود، با خودم می‌گویم، خوش به حال مترجم. کارش سخت نیست چون همه‌ی اجزای اثر از پیش معلوم است.

وقتی ترجمه پیش نمی‌رود، با خودم می‌گویم، خوش به حال نویسنده. کارش سخت نیست چون در انتخاب همه‌ی اجزای اثر آزاد است.

در هر دو حال اما سرانجام با خودم می‌گویم: زنده باد آزادی نویسنده.

۰ چُس نفس

– … فامیل نسبی ما نبودن. سببی بودن. نسبی و نسبی می‌دونی یعنی چی؟

–  آره. می‌دونم.

– فامیل نسبی و سببی با هم فرق دارن.

– می‌دونم.

– فامیل نسبی یعنی وقتی یه مرد یا یه زن از دو تا خونواده‌ی مختلف …

– می‌دونم.

– فامیل  سبببی یعنی وقتی یه مرد یا یه زن از یک خونواده‌ …

– نمودی. گفتم می‌دونم فرق‌شون چیه. حرفتو بزن.

– نمی‌ذاری که.

۱

–  این اعراب وحشی دین ما را عوض کردند، زبان ما را عوض کردند، به سرزمین عزیزمان پارس تجاوز کردند.
–  خُب، شما کجا بودی اونوخ؟ تو استخرهای برزیل؟