۱ رمان

دی‌شب یکی گفت، می‌شه رمان‌تونو در چند جمله تعریف کنین؟
گفتم، اگه می‌تونستم که ۲۵۰  صفحه سیاه نمی‌کردم که آخه، دوست گرامی.