۰ تحریف مارکس

حتما این نقل قول از مارکس ( و بعضی جاها از هگل) را به خصوص این روزها زیاد دیده و خوانده‌اید که تاریخ دو بار تکرار می‌شود، بار اول به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی. این جمله هم مثل بسیاری دیگر از کلمات قصاری که بین ما دست به دست می‌چرخد، تحریف شده است. حقیقت این است که مارکس (و نه هگل) این جمله‌ی معروف را در آغاز کتاب‌اش “هیجدهم برومر لوئی بناپارت” چنین نوشته است:«هگل جایی خاطرنشان می‌کند، تمام واقعیت‌ها و شخصیت‌های بزرگ تاریخ جهان به اصطلاح دو بار به وقوع می‌پیوندند. او فراموش کرده است، اضافه کند: یک بار به صورت یک تراژدی بزرگ و بار دیگر به صورت یک کمدی رذیلانه.»

نمونه‌ای دیگر از چنین تحریفات این‌جاست

۰ گفتگوهای من و میشائیل (۵)

میشائیل یک دانه تخمه ژاپنی گرفت جلوی چشم‌اش و گفت: «یادم بده بشکنم‌اش.» گفتم: «محال است یاد بگیری دوست عزیز ِ آلمانی من. شکستن پوست و سالم درآوردن مغزاش، به یک جبر جغرافیایی ویژه نیاز دارد و یک ناخودآگاه جمعی ایرانی که تو هیچ‌کدام‌شان را نداری.»
مایوس گذاشت‌اش زمین و گفت:«این هم یک محرومیت‌ دیگر.»