۰ ایرانی و شعر

یعنی هست یک ایرانی که در عمراش دست‌کم یک شعر نگفته باشد؟

۰ داستان‌خوانی

داستان “دیتر از مجموعه داستان «تاکسی‌نوشت دیگر» را خوانده‌ام:

۰ غلط‌نامه

دوست ناشری تعریف می‌کرد، یک پخشی بود که کارش بسیارعالی و حساب و کتاب‌اش همیشه روشن بود. اوایل ِ کارم به او مراجعه کردم. کتاب را دید و پسندید. گفت:« پس کو غلط نامه‌اش؟» گفتم:«کتاب‌های ما غلط چاپی ندارد چون هر کتاب را سه نمونه‌خوان متفاوت می‌خوانند.» گفت:«تازه کاری جوان! کتاب بی‌غلط نداریم که. تازه کتاب ِ بدون غلط‌نامه فروش نمی‌رود. برو یک غلط‌نامه برای این کتاب درست کن، بعد بیا.»

امروز که این جمله را در کتابی خواندم، یاد روایت آن دوست افتادم. نوشته بود: «جانم به لبم ریده است.»

۰ از نوشتن و ننوشتن

ننوشتن دشوارتر است از نوشتن و نوشتن از خود دشوارتر از نوشتن از دیگران.