۰ تمرین دمکراسی

بعله…این درست که یارو گفته گرچه من مخالف نظر توام، اما جانم را می‌دهم تا تو حرفت را بزنی. ولی دیگر نگفته جانش را برای هر مزخرفی می‌دهد که از دهانت درمیاد. از سر راه پیداش نکرده که.