- مرز آبی - http://www.naserghiasi.com/fa -

گزین‌گویه‌

«دزدی نکن! دروغ نگو! کلاه‌برداری هم نکن! چون حکومت‌ها تاب تحمل هیچ رقیبی را ندارند.»

ویلی مویرر(Willy Meurer) گزین‌گویه‌نویس آلمانی