۰

خستگی مترجم


سال ۱۳۹۲ نشر جامی “شمال” از سلین را با ترجمه‌ی محمود سلطانیه منتشر کرده است. ترجمه‌ی فارسی تنها نیمی از کتاب است و مترجم در مقدمه‌ی کتاب گفته خسته شده و نصفه‌ی دیگر را بعداً ترجمه خواهد کرد. من می ‌فهممش، خسته بوده، خسته!

https://t.me/nghiasi

18768388_10155005728813110_2925322011936017730_o