? مرز آبی |  گفتگو در ایسنا

بیست و یکم فروردین هشاد و پنج با این توضیح که: حرف‌ها مال ِ من است، عکس‌ها مال ِ دیگران